Προκήρυξη

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη “Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων” με κατευθύνσεις  Διεθνές Marketing και  Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’ και της Υπουργικής Απόφασης Ε5/43596/ΦΕΚ 1476/22.07.2009/τ.Β’.
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πενήντα (50) σπουδαστές με τα παρακάτω προσόντα:
Α) Πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ ( TEI και Πανεπιστημίων) ειδικοτήτων Οικονομικών, Θετικών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΦΑΑ ή αναγνωρισμένων, ομοταγών ξένων τμημάτων.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα κορμού και έξι (6) μαθήματα κατεύθυνσης και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 26/9/2016. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ibm-teipir.gr ή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1 Αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (διαθέσιμη από τον ιστότοπο του προγράμματος)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου
σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής).
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) για τους
κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας
του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
6. Τέσσερις έγχρωμες (4) φωτογραφίες ταυτότητος
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (First Certificate τουλάχιστον)
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα.
11. Όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβληθούν την ημέρα των προφορικών συναντήσεων (Interview) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά.
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων (ώρες 9:00 – 20:00).
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά, Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω 12244, Τηλ.: 210-5381197 και  210-5381429 κα Χαλικιά
e-mail: ,

 

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Dr. Π. Κυριαζοπουλος
Ομότιμος Καθηγητής